JoVE Tests  כלי הדרכה מחודש לספריית  Science Education

 

JoVE Tests הוא כלי נוח וקל לשימוש שפותח על מנת לסייע לחברי הסגל וההוראה להעריך באיזו מידה הסטודנטים מבינים ובקיאים בחומר הלימוד בטרם כניסתם לשיעורי המעבדה.

את המבחן ניתן לבנות לכל סרט בספריית ה- Science Education. קיימת אפשרות להשתמש בשאלון שהוכן מבעוד מועד או לבנות שאלון חדש שמדגיש את הנושאים שחשובים למרצה בתוכנית הלימוד. לאחר שהסטודנטים ענו על השאלון הם יוכלו לראות את הציון שלהם והמרצה יקבל בצורה מרוכזת מידע אודות תמונת המצב הכוללת בכיתה.

רק מי שמזוהה כחבר סגל והוראה יכול להשתמש במערכת ולראות את ציוני הסטודנטים!!!

עם ספריית ה- Science Education ו- JoVE Tests הסטודנטים נכנסים לכיתה עם בטחון גבוה יותר בהבנת נושאי הליבה וטכניקות המעבדה והמרצים יכולים לדעת מראש מהי רמת ההבנה של הסטודנטים בכיתה, באיזה תכנים כדאי להתמקד בשיעור ובאיזו מידה ניתן להתקדם מהר יותר בתוכנית הלימוד.

שאלות המבחן והמידע על הכיתה בטוחים ומאובטחים – אנחנו מוודאים כל חשבון באופן אישי על מנת לעשות דברים בצורה מהירה, פשוטה וודאית.

סרטון הדרכה: